ಪ್ರದರ್ಶನ

ಉದಾ1

USA CES ಪ್ರದರ್ಶನ
09 ~ 12 ನೇ.ಜನವರಿ
 ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್

ex2

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೇರ್
11 ~ 14 ನೇ.ಏಪ್ರಿಲ್
 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ

ex3

ನೆಪ್ಕಾನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
21 ~ 24 ನೇ.ಜೂನ್
 ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

ex4

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೇಳ
13 ~ 16 ನೇ.ಅಕ್ಟೋಬರ್
 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ